Visa webbplats i mobilversion
Visa webbplats i datorversion
Our website is moving to a new home! Please go to: https://www.brianjamestrailers.co.uk

OPERATÖRSHANDBOK

BOGSERINGSFORDON

Den första saken att tänka på när man bogserar en släpvagn är att det bogserande fordonet har rätt dragkapacitet. Denna information står i fordonets handbok eller kan skaffas från tillverkarens tekniska avdelning. Säkerställ att regelbundet underhåll utförs på det bogserande fordonet och att fordonet kan hantera den extra belastningen när det bogserar en lastad släpvagn. Kontrollera grundläggande säkerhetsmoment som däcktryck, som ska vara det högsta tillåtna för däcket (se däckets sidovägg eller fordonets handbok för ytterligare information).

KOPPLA SLÄPVAGNEN TILL DET BOGSERANDE FORDONET

 • Säkerställ att fordonets dragkrok är i gott skick, d.v.s. att den är strukturellt stabil.
 • Kontrollera att kulkopplingen är väl insmord.
 • Lyft kopplingshuvudet över dragkulan med hjälp av det sänkta teleskopiska stödhjulet.
 • Placera dragkulan under kopplingshuvudet och sänk ned kopplingshuvudet på dragkulan samtidigt som du håller kopplingshuvudet öppet. Vissa kopplingshuvuden har en automatisk stängningsmekanism och behöver inte hållas öppna. Fullständig information finns på sida 17. När huvudet och kulan är ordentligt ihopkopplade kommer kopplingshuvudets handtag att låsas på plats. Som försiktighetsåtgärd kan du vrida kopplingshuvudet och inspektera det för att se till att släpvagnen är ordentligt kopplad. På vissa kopplingshuvuden finns det indikatorer som visar när huvudet sitter fast ordentligt på kulan.
 • Fortsätt att veva upp stödhjulet tills den har dragits tillbaka helt och det övre handtaget sitter åt ordentligt. Om en mekanisk låsmekanism används, ska du kontrollera att den sitter på plats innan du reser. Nu lossar du huvudklämman och höjer stödhjulet så högt som möjligt i klämman och drar åt klämman ordentligt igen, för att säkerställa att stödhjulet hålls på avstånd från bromsmekanismerna. Automatiskt uppfällbara stödhjul behöver ingen sidoklämma.
  VARNING Om denna procedur inte följs är det sannolikt att stödhjulet lindas upp och kommer i kontakt med marken under transport, vilket orsakar allvarliga skador på mekanismen. Denna typ av skada täcks INTE av garantin.
 • Kontrollera katastrofvajerns tillstånd och byt ut den omedelbart om den är skadad eller saknas Anslut katastrofvajern till dragbeslaget på det bogserande fordonet.
 • Anslut den 13-poliga kontakten till uttaget på baksidan av det bogserande fordonet och se till att kilspåret i uttaget och skåran i kontakten är inriktade mot varandra. Kontrollera att alla lampor fungerar. Se även till att läpvagnens elkablar inte släpar på marken eftersom detta kommer att slita genom kabeln och göra att lamporna slutar fungera.
 • Se till att handbromsen är helt frikopplad. Handbromsen är i horisontellt läge när den är frikopplad. Res aldrig när handbromsen är ansatt.
 • Alla däck, både på det bogserande fordonet och på släpvagnen, måste fyllas med rätt mängd luft till maxtrycket som rekommenderas för bogsering. Kontrollera detaljerna i denna handbok och överskrid aldrig maxtrycket som visas på däckets sidovägg.

LASTA/LASTA AV SLÄPVAGNEN

LASTA PÅ SLÄPVAGNAR MED LASTRAMPER

Avlägsna rampens fästsprintar och dra rampen till baksidan av släpvagnen. Fäst ramperna vid baksidan av släpvagnen med mekanismen på baksidan av släpvagnen. När rampen sitter på plats ordentligt kommer den inte att falla ned från släpvagnen när den lastas. Kör eller vinscha upp fordonet på släpet. Återför ramperna till sin ursprungliga position och fäst dem på plats med sprintarna. Se till att rampen hålls under tryck för att eliminera skramlande ljud om möjligt.

LASTA PÅ TILTANDE SLÄPVAGNAR ELLER SLÄPVAGNAR UTAN RAMPER

Frigör klämmorna som fäster flaket vid A-ramen och stäng ventilen på hydraulpumpen.

 

BOGSERINGSHÖJDER OCH PLACERING AV LAST

För att upprätthålla säkerhet vid bogsering är det ytterst viktigt att släpvagnen lastas på rätt sätt och att släpvagnens bogseringshöjd är korrekt. När du kopplar en olastad släpvagn ska du kontrollera att släpvagnens ”nos” är något högre (25–50 mm) än bakre änden av släpvagnen. Ta också hänsyn till effekten av alla typer av laster som gäller för det bogserande fordonet när detta beräknas. Om släpvagnens nos är för hög eller för låg kan det leda till svårigheter att hantera släpvagnen. Försök aldrig att variera eller anpassa släpvagnens dragkrok eller koppling. När en släpvagn lastas är det ytterst viktigt att man får en POSITIV vikt vid släpvagnens nos. Om man lastar bilar som har motorn fram måste bilden köras framåt upp på släpvagnen tills det bogserande fordonets fjädring precis börjar sjunka. (Bilar med motorn bak måste backas upp på släpvagnen.) Använd samma logik för maskiner och utrustning.
 

SÄKRA LASTEN

Det är viktigt att lasten säkras ordentligt på släpvagnen före bogsering. Alla släpvagnar från Brian James Trailers har fästpunkter för spännband som används för att säkra lasten, vilket är den föredragna metoden för att säkra lasten. Vi rekommenderar att man använder spännband med en säker arbetsbelastning som är minst dubbla vikten av fordonet som säkras. Detta är i enlighet med vår policy att alltid ha en stor säkerhetsmarginal för komponenter som är viktiga för säkerheten. Minst två spännband bak och två spännband fram rekommenderas.
 

BOGSERING

NÅGRA GRUNDLÄGGANDE LOGISKA TIPS FÖR SÄKER OCH BEKVÄM BOGSERING

 • När man lägger till ett släp till ett fordon blir den sammanlagda hjulbasen längre, därför blir det nödvändigt att ha en större vändradie i svängar så att man undviker att köra in i trottoaren.
 • Kom ihåg att tillägget av ett släp med last ökar stoppsträckan, så lämna mer utrymme för inbromsning.
 • Överskrid inte den maximala bogseringshöjden för det bogserande fordonet.
 • När du backar ska du komma ihåg att styra i den motsatta riktningen till riktningen som du vill att släpvagnen färdas i. Denna teknik kräver mycket övning innan man behärskar det.
 

BOGSERING OCH LAGEN

HASTIGHETSGRÄNSER -  Bebyggelse: 48km/h, Landsvägar: 80km/h, motorvägar: 96km/h

MOTORVÄGAR - Ett fordon som bogserar en släpvagn får inte använda vänster körfält förutom vid omkörning.

NUMMERPLÅTAR - En släpvagn måste alltid ha en egen registreringsskylt.

PASSAGERARE - En släpvagn får inte användas för att transportera passagerare.

 
 

Jockey Wheels Instructions Settings

STEP 1

TELESCOPIC & AUTO-RETRACT MODELS

STEP 1

STEP 2

TELESCOPIC & AUTO-RETRACT MODELS

STEP 2

STEP 3

TELESCOPIC & AUTO-RETRACT MODELS

STEP 3

STEP 4a

TELESCOPIC MODEL ONLY

STEP 4a

STEP 4b

AUTO-RETRACT MODEL ONLY

STEP 4b

STEP 5

TELESCOPIC MODEL ONLY

STEP 5

BATTERIUNDERHÅLL

INFORMATION OM GARANTIN FÖR BATTERIET

Ett batteris livslängd varierar och hur länge det varar beror på flera faktorer, som t.ex. användningstid, temperatur och tillämpning. De två vanligaste orsakerna till att fel uppstår med batteriet är felaktig tillämpning och otillräcklig laddning.

Alla våra batterier har som standard en begränsad garanti på ett år från leveransdatumet, mot defekter i utförande och/eller material om inget annat anges.

Batterier kan dock gå sönder av anledningar som inte täcks av garantin. Här är några exempel:

Följande ogiltigförklarar garantin:

 1. Missbruk, felaktig användning, felaktig installation, felaktigt underhåll och modifieringar.
 2. Fysisk skada, inklusive trasiga eller smälta terminaler.
 3. Allmänt slitage.
 4. Går inte att använda på grund av felaktig laddning.
 5. Fel på grund av överladdning, djupcykling, sulfatering och otillräcklig laddning omfattas inte.
 6. Spänning mindre än 10,5 V (batteriet helt urladdat).

Missbruk, felaktig användning, felaktig installation

Garantin täcker inte batterier som har använts eller installerats felaktigt.

Fysisk skada

Garantin täcker inte några som helst fysiska skador som uppstår på batterihöljet eller polerna på grund av felaktig montering, att batteriet har tappats eller att kontakter har hamrats fast på polerna. Kontakter som inte är ordentligt fastsatta kan göra att batteriet urladdas snabbt.

Utöver detta kan felaktig anslutning av terminalen orsaka elektriska ljusbågar mellan terminalen och kontakten, vilket leder till att terminalens blydelar smälter. Det är också ytterst viktigt att batteripolerna aldrig kortsluts (inget ledande föremål får placeras tvärs över polerna), eftersom det gör att polerna och det ledande föremålet blir väldigt varma, mycket snabbt.

Denna intensiva värme kan sedan fungera som en antändningskälla för brandfarliga föremål som finns i närheten av batteriet, såväl som alla gaser som avges naturligt från batteriet. Detta är inte ett tillverkningsfel.

Om ditt batteri mot förmodan är skadat vid leveransen ska du meddela oss inom 24 timmar efter att du mottog det. Anspråk som lämnas in efter den här tiden kanske inte godtas.

Allmänt slitage

När ett batteri laddas och laddas ur befinner sig materialet från batteriplattorna (aktiv massa) i rörelse, på grund av den elektromekaniska reaktionen som producerar elektricitet. Varje gång ett batteri går igenom en laddnings- och urladdningscykel går en liten mängd av denna aktiva massa förlorad från plattorna. Eftersom det finns så många olika faktorer som påverkar ett batteris livslängd är det omöjligt att fastställa en lägsta eller maximal förväntad livslängd.

Varje batteri har ett begränsat antal cykler som kan utföras innan det förlorar sin aktiva massa och därmed sin kapacitet. Hög användning innebär att ett batteri utför det begränsade antalet cykler under en mycket kortare tid, vilket leder till att ovanstående symtom uppstår efter bara ett par år. Detta är inte ett tillverkningsfel.

Processerna som beskrivs ovan går snabbare när ett batteri utsätts för en djup urladdning, och/eller om det laddas snabbt. Ett batteri som djupurladdas regelbundet förlorar snabbt sin aktiva massa och kapacitet. Förlusten av aktiv massa och därmed kapacitet på grund av överdriven laddning/urladdning är inte ett tillverkningsfel.

Felaktig laddning

Om ett batteri laddas med för hög spänning eller ström kan det överhettas och då börjar elektrolyten avdunsta. Överladdning gör att den aktiva massan i batteriplattorna snabbt bryts ned. När det sker påverkas batteriets prestanda permanent, och då även batteriets cykliska livslängd. Vanligtvis är detta ganska uppenbart när batteriet undersöks. Detta är inte ett tillverkningsfel.

Sulfatering uppstår när ett batteri lämnas urladdat under en alltför lång tid. När batterispänningen sjunker under en viss nivå sker en kemisk reaktion som kallas sulfatering. Denna spänningsnivå ligger normalt på eller under 12,06 V. Sulfatering går normalt inte att åtgärda och kan permanent försämra batteriets prestanda och orsaka fel i förtid. Sulfatering syns som en fin vit/grå beläggning på plattorna.

Skadan kan orsakas om ett batteri förvaras utan laddning under långa perioder eller om det installeras i utrustning som inte används ofta. Med tiden ansamlas sulfatering på plattorna och försämrar batteriets prestanda. Eftersom sulfatering kan undvikas genom att helt enkelt hålla batteriet laddat är detta inte ett tillverkningsfel.

Spänning lägre än 10,5 v

Det är värt att notera att ett batteri under normala driftförhållanden inte kan laddas ur av sig självt (såvida det inte lämnas oanvänt under en lång period och laddas ur på så vis). Ett batteri anses vara 100 procent urladdat när det visar en vilospänning på 10,5 V och är 100 procent laddat när det visar en spänning på 12,73 V +.

Sulfatering uppstår när ett batteri lämnas urladdat under en alltför lång tid. När batterispänningen sjunker under en viss nivå sker en kemisk reaktion som kallas sulfatering. Denna spänningsnivå ligger normalt på eller under 12,06 V. Sulfatering går normalt inte att åtgärda och kan permanent försämra batteriets prestanda och orsaka fel i förtid. Sulfatering syns som en fin vit/grå beläggning på plattorna.

Ett batteri som visar en vilospänning på mindre än 10,5 V har blivit urladdat på grund av bristande laddning ‒ detta är inte ett tillverkningsfel.

Förmonteringsprocess

Hos Brian James Trailers kontrolleras alla batterier med en voltmeter och laddas om en spänning under 12,60 V mäts. En etikett för batterilivslängd (P-LAWL-1510-P-N) sitter på batteriet samt en etikett som visar den testade spänningen (P-LAWL-1500-P-N).

HJULSPÄNNBAND

INTRODUKTION TILL SPÄNNBAND

Att fästa lasten som ska transporteras på ett säkert sätt är ett grundläggande säkerhetskrav för att använda en släpvagn på allmän väg. Flera släpvagnsmodeller för fordonstransport från Brian James Trailers har en särskild design som gör det möjligt att fästa spännband över hjulen på ett fordon. Andra spännband kan också användas, inklusive ett klassiskt ”blockerande” spännband och ett vanligt spännband. Detta avsnitt beskriver "över hjul”-spännbanden i mer detalj.

VARFÖR ANVÄNDA SPÄNNBAND FRÅN BRIAN JAMES TRAILERS?

Alla mekaniskt säkra spännband med rätt specifikationer kan användas för att fästa lasten enligt kraven. Brian James Trailers har sålt denna utrustning i över fyra decennier. Våra produkter har implementerat nya idéer och vi har även lånat metoder från kommersiella transportörer. Du kan vara säker på att ett tillbehör som har godkänts av Brian James Trailers har alla egenskaper som krävs för att fungera på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som både fordonet och släpvagnen skyddas från skada.

TRYCKFÖRDELNING

Säker och effektiv installation av "över hjul”-spännbanden kräver jämn tryckfördelning för att skapa en vertikal belastning nedåt på fordonets däck. Detta arrangemang, som visas i diagrammet till höger, förhindrar att fordonet rör sig bakåt eller framåt, vilket säkerställer säkrast möjliga transport. Observera den korrekta installationsmetoden som visas eftersom användning av en felaktig metod kan orsaka skador på flaket och eventuellt leda till att spännbandet lossnar.

FELAKTIG INSTALLATION

En vertikal belastning som överstiger flakets begränsningar kommer att leda till slitage och sprickor i flakbotten. UNDVIK att installera krokarna enligt bilden ovan.

KORREKT INSTALLATION

Den korrekta installationen ger jämnt fördelat tryck på alla komponenter och begränsar därför slitage samtidigt som den säkerställer att fordonet fästs på plats med säkert fasthållande tryck.

SÄKERHETSINFORMATION OM VINSCHAR

  SLÄPVAGNAR MED MANUELL VINSCH

  • Vinschen är inte avsedd för lyft och ska inte användas för att lyfta, stödja eller transportera människor.
  •  Kontrollera om det finns några tecken på skador, inklusive på spärrhakens funktion, och använd inte om du är osäker.
  •  Vinschen får aldrig användas av barn eller någon som inte är bekant med dess funktion.
  •  Överskrid aldrig märkbelastningen.
  •  Använd inte vinschen när vajern är helt utrullad. Behåll alltid minst tre varv av vajern på spolen.
  •  Använd endast handkraft. Använd inte med någon form av motor.
  •  Fäst lasten på rätt sätt. En vinsch är inte avsedd som primärt fäste och ska endast användas tillsammans med lastsäkringsanordningar som spännband, kedjor, o.s.v.
  •  Håll i handtaget med ett stadigt grepp, låt inte vinschen snurra fritt när du lastar av. Vinschen kan snurra med våldsam kraft vilket kan leda till personskador. AL-KO typ 900 vinschar med ett borttagbart handtag har en automatisk broms för säkerhet. Frispolning kan endast uppnås när handtaget tas bort.
  •  Om vinschen har broms ska du se till att vinschen är i neutralläget när bromsfunktionen används, eller att handtaget har tagits bort.
  •  Använd inte vinschhandtaget som ett smidigt sätt att manövrera hela släpvagnen eller för att lyfta något.
  •  Om vinschhandtaget är borttagbart, ska du se till att handtaget är ordentligt fastsatt vid drivaxeln och att handtagets clip är inkopplad i skåran på axeln.
  •  Smörj regelbundet mekanismerna med lätt maskinolja, t.ex. WD40 och kontrollera vajern för tecken på nötning. Om skador på vajern hittas ska vajern bytas ut.
  •  Om några delar måste bytas ut har vår reservdelsavdelning ett omfattande sortiment med reservdelar som kan levereras nästa dag.

CHASSIVÅRD

VÅRDA OCH SKYDDA DIN NYA SLÄPVAGN MED GALVANISERAT CHASSI

 • Alla nya släpvagnar från Brian James Trailers har komponenter av galvaniserat stål, aluminium och BZP-pläterat stål. 
 • Material och processer har utformats för att skydda släpvagnen från korrosion, d.v.s. bildandet av järnoxid på stålet.
 • Galvanisering uppnås genom att doppa komponenter av råstål i ett zinkbad vid hög temperatur. Zinkbeläggningen som uppstår på stålet liknar inte någon målad yta och kommer att skydda stålet i många år.
 • Galvanisering är dock först och främst en skyddsbeläggning. När galvaniseringen är ny kan den se reflektiv och blank ut, men detta ändras naturligt med tiden till ett mörkare, fläckigt utseende.
 • Under vintermånaderna när vägarna saltas kraftigt kan denna process vara märkbart snabbare. Kombinerat med vägsmuts och sot kan detta leda till att en ny släpvagn och dess komponenter och beslag, inklusive komponenter av aluminium och BZP-pläterade komponenter, ändrar utseende. 
 • Vägsalt eller frätande rengöringsprodukter som finns kvar på släpvagnen är inte skadligt på sikt men kan leda till att släpvagnen och dess komponenter börjar se väderbitna ut.
 • För att få släpvagnen att se ny ut så länge som möjligt rekommenderar vi att släpvagnen sköljs med rent vatten innan den får stå oanvänd, särskilt på vintermånaderna.
 • Det är särskilt viktigt att följa detta råd när släpvagnen lämnas under tak eftersom den inte sköljs på naturligt sätt av regnvatten. Vita fläckar av en pulverliknande substans som heter zinkoxid kan förekomma om släpvagnen inte förbereds på rätt sätt inför förvaring. Effekten kan också uppstå på komponenter av aluminium och BZP-pläterade komponenter. 
 • Inga negativa effekter på driften uppstår om man inte sköter släpvagnen enligt dessa rekommendationer, det är helt och hållet en estetisk fråga.
 • Brian James Trailers ansvarar inte för ändringar av ytans utseende som förknippas med galvanisering, aluminiumkomponenter och BZP-pläterade komponenter.
 

JUSTERA BROMS OCH HANDBROMS

INTERVALL EFTER NYINKÖP

INTERVALL EFTER NYINKÖP

 1. Efter första 800 km (500 miles) 
 2. Varje 8 000 km (5 000 miles) därefter.

VIKTIGT MEDDELANDE Släpvagnens kopplingsdämpare (monterad inuti huvudkopplingen) har ett ”arbetsliv” som förkortas avsevärt om släpvagnen används med dåligt justerade bromsar. Garantin för reservdelar och arbete blir ogiltig om bromssystemet inte får rätt service eller om släpvagnen används med dåligt justerade bromsar.

OBSERVERA När dämparen slutar fungera leder det till en ”ryckande” effekt under lätt inbromsning.

ALLMÄNNA FÖRBEREDELSER

Släpvagnens bromsservice måste utföras av en kompetent person som är bekant med bromssystem. Innan bromsarna justeras ska hjulet/hjulen alltid roteras framåt. Lyft släpvagnen med en lämplig domkraft och använd säkra stativ för att stödja chassit.

Släpp handbromsen helt och se till att den spänns fast för säkerhet (den får inte kunna ansättas under service).

När service utförs på bromsar och justeringar ska du alltid använda molybdendisulfid av hög kvalitet som smörjmedel på gängor och rörliga delar. Obs! Rotera alltid trumman som om hjulet rullade framåt.

KNOTT BROMSSYSTEM

STEG 1 Justera bromsarna.

VERKTYG 17 mm ”böjd” ring och öppen skruvnyckel; WD40 lätt olja

Spreja WD40 eller en liknande lätt olja i området med bromsens justermutter på bromsens bakre plåt. Detta säkerställer att justeringsmekanismen roterar fritt. 

Justera skorna på varje broms tills trumman inte roterar fritt. Justeringsmekanismen används sedan för att lossa bromsarna tills trumman roterar fritt, med bromsarna precis vid kontaktpunkten.

STEG 2 När alla bromsar har justerats för sig lossar du den tillfälliga spärren för handbromsmekanismen. FÖRSIKTIGHET Bromssystemet ska vara helt oskadat och fungera normalt innan detta steg. När handbromsen är i ned-läget ska du kontrollera den ”fria rörelsen” mellan aktiveringsspaken och dragröret i kopplingen. Spaken ska röra sig cirka 2 mm innan bromssystemet börjar tillföra spänning. Justera fästena på huvudbromsens överföringsstång för att uppnå toleransen som krävs. VIKTIGT Överspänning på huvudbromsens överföringsstång innebär att hjulbromsarna ansätts när man reser. Detta orsakar mycket höga bromstemperaturer och kan leda till att hjullagren slutar fungera. Det kan i värsta fall leda till brand.

STEG 3 Säkerhetskontroll. Se till att alla låsmuttrar och säkerhetsfunktioner har kontrollerats ordentligt.

 

AL-KO-BROMSSYSTEM

Justera bromsarna. 

VERKTYG 17 mm ”böjd” ring och öppen skruvnyckel; spårskruvmejsel; 

WD40 lätt olja.

Innan bromsarna justeras ska hjulet/hjulen alltid roteras framåt.

Ta bort plastpluggen från justeringshålet i bromsens bakre plåt. Spreja WD40 eller en liknande lätt olja i området för bromsjustering genom bromsens bakre plåt. Detta säkerställer att justeringsmekanismen roterar fritt.

Frigör bromsuppkopplingen från balanseringsstängerna i mitten av släpvagnens axel. Kontrollera om kabeln har spelrum. På korrekt justerade bromsar ska spelrummet vara 5 till 8 mm. 

Använd en spårskruvmejsel för att rotera justeringsskruven, som nås genom justeringshålet i bromsens bakre plåt. Rotera i pilarnas riktning enligt indikationen för att öka eller minska justeringen. Kontrollera spelrummet vid änden av varje Bowden-kabel tills alla ligger inom samma intervall på 5–8 mm. Sätt tillbaka kabeln på bromsens kopplingar till balansstången. Testa handbromsens funktion genom att ansätta bromsarna flera gånger.

 

SLUTLIGA KONTROLLER

 1. Byt ut och dra åt hjulen till rekommenderade åtdragningsmoment enligt informationen på sidan 19.
 2. Gör en vägtest med släpvagnen för att säkerställa att bromsarna fungerar på ett säkert och korrekt sätt innan du transporterar en last.
 3. Om någon del av proceduren eller resultatet är otillfredsställande ska du kontakta Brian James Trailers, eller en av våra agenter för ytterligare råd.

KOPPLING

Obs! Undvik skador genom att använda stödhjulet för att lyfta och sänka släpvagnen.

Lyft kopplingshandtaget i pilens riktning. Vissa kopplingar som t.ex. AL-KO-typen som visas mitt emot kommer att förbli öppna. När kopplingen har placerats ovanför dragkulan ska släpvagnen sänkas ned på dragkulan tills kulan sitter fast i kopplingshuvudet och är fullständigt kopplad. AL-KO-kopplingshuvuden har en grön indikatorknapp som visar när en fullständig koppling har gjorts.

KOPPLA BORT

Dra handtaget uppåt så långt det går och lyft bort det från dragkulan. Om det finns en tyngre last längst fram i släpvagnen kan man underlätta koppling och bortkoppling genom att använda stödhjulet för att hjälpa till att lyfta släpvagnen.

SÄKERHETSKULA

AL-KO rekommenderar att en säkerhetskula monteras. Denna enkla plastkula monteras inuti kopplingshuvudet (när det inte är kopplat till dragkulan). När den används tillsammans med en säkerhetsanordning blir säkerhetskulan låst i kopplingsområdet, vilket innebär att tjuvar inte kan koppla din släpvagn till en dragkula eller krok med mindre diameter.Den fungerar också som ett mycket synligt stöldskydd som avskräcker tjuvar.

SMÖRJNING

En liten mängd standardfett ska appliceras till dragkulan för att minska friktionen.

DRAGKULANS HÖJD

Släpvagnens och dragkulans höjd. Referens till Direktiv EG 94/20, Bilaga VII, Avsnitt 2. Höjdintervaller som uppfyller kraven i direktivet.

MARKNIVÅ

Mått i mm. Lastat tillstånd.

DÄCKSTÄLL

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR DÄCKSTÄLL

Däckstället har utformats för att rymma ett stort antal olika däckstorlekar och är ett perfekt sätt att transportera däck och hjul på ett säkert sätt och samtidigt göra det enkelt att använda din släpvagn från Brian James Trailers.

VIKTIGT Var försiktig när däck fästs på plats, kör ALDRIG utan att först fästa däcken med lämpliga spännband.

Däckstället har utformats för att hålla hjulen mellan två parallella stödstänger och man måste vara noga att placera däcket på rätt sätt. Säkerställ alltid att däckets mönsterområde ligger platt över stödstängerna enligt bilden.

 

FÄSTA DÄCKEN

 1. Placera däcket/däcken mellan de två remmarna med öglor och se till att remmarna trycks upp i närheten av hjulens/däckens sidor. 
 2. Fäst den blå spärrhaken över remmen till mitten av den första remmen med sidoögla, kontrollera att kroken fästs säkert i metallfästet.
 3. Placera remmen över däckens övre del, för de två breda ”remskydden” över den främre kanten av varje ytterdäck.
 4. Fäst änden av remmen med spärrhaken vid mitten av den första korsande remmen med ögla, kontrollera att kroken fästs säkert i metallfästet. 
 5. Dra åt remmen med spärrhaken tills den sitter säkert, utför stegen i omvänd ordning för att ta bort.
 6. Använd alltid remsystem från Brian James Trailers.

SÄKERHET *

Däck och hjul kan låsas på plats för att förhindra stöld. Låssystemet består av en stålkabel med hög draghållfasthet och ett hänglås. Följ instruktionerna för att låsa däcken/hjulen enligt beskrivningen. 
*Säkerhetskabeln ger också en extra skyddsnivå om den huvudsakliga hjulremmen mot förväntan skulle lossna.

 

TO SECURE

MONTERA

 1. För delen av vajern med öglan genom hålet i den yttre övre delen av däckstället och se till att den lilla bakre plåten finns på UTSIDAN av detta hål. 
 2. Dra vajern rakt över och mata den genom mitten av däcken/hjulen.
 3. Mata vajern genom hålet i den främre yttre övre delen av däckstället.
 4. Lås vajern (änden med ögla) med ett lämpligt hänglås.

LAMPOR

LASTRAMPER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LASTRAMPER SATSERNA P-RAMP-9300-A-N OCH P-RAMP-9310-A-N

När du använder lastramperna P-RAMP-9300-A-N eller P-RAMP-9310-A-N måste de maximala märkkapaciteterna för vikten som rampen kan bära uppmärksammas noga. Kapaciteterna avgörs av vikten på fordonet som lastas tillsammans med dess hjulbas/spårlängd.

VIKTIGT När dessa ramper används ska du vara försiktig att ALDRIG överskrida den angivna viktkapaciteten. Information om lastkapacitet visas på informationsdekalen på sidan av varje ramp.

Säkerhetstips

 • Rampen måste alltid vara ordentligt ansluten till släpvagnen
 • Rampens fot måste stå jämnt på fast mark
 • Kontrollera alltid att ramperna är fria från stenar och grus
 • Lastvinkeln för ramperna ska aldrig överskrida 30 % lutning (16,5 grader)
 • När en maskin med larvband av stål lastas måste en gummimatta användas för att skydda ramperna